MIN.DA EK.SE.KU.TIF MU.DA BER.CE.LA.RU

/mēndə/ /igˈzekyətiv,eg-/ /mo͞odə/ /bərCHərläro͞o/

n. 1. A guy who reach a quarter life crisis and in attempt to save himself

Minda Eksekutif Muda Bercelaru in Cusco, Peru

Minda Eksekutif Muda Bercelaru in Cusco, Peru